General – ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Από το 1917 | Α.M. 0303008
Βελβεντός Κοζάνης, ΤΚ: 50400
+30 2464031924
15 Μάι 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 24.05.2024

Καλείσαι, ως μέλος του Συνεταιρισμού μας, την 24-05-2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00μ.μ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού, σε Επαναληπτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20,21,22 και 23 του ισχύοντος  καταστατικού

«ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα 1/01/2023 μέχρι 31/12/2023, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού και της  επ’ αυτού Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1/01/2023 μέχρι 31/12/2023 και απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/01/2023 μέχρι 31/12/2023.

ΘΕΜΑ2ο:Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση  από την 1η/01/2024 μέχρι 31/12/2024 και καθορισμός αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 3ο:Ενημέρωση για την πορεία του Α.Σ.

Θέμα 4ο :Αποτελέσματα Διαχειρίσεων χρήσης 2024

Θέμα 5ο: Λήψης απόφασης αγοράς καταστήματος στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης – Σύσταση εταιρείας ως τρόπος μεταβολής του μισθωτή

Θέμα 6ο: Έγκριση απόφασης απόκτησης μετοχών στην εξαγωγική εταιρεία της ΕΘΕΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Διάφορες ανακοινώσεις – θέματα

24 Νοέ 2023
VELVITA_600x400

Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα, για την επιλογή αναδόχου του έργου: EuFruitbasket – 101136433, Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων της ΕΕ στην εσωτερική αγορά (Γερμανία και Ισπανία).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών Βελβεντού Κοζάνης» «ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού» με έδρα το 1 ο χλμ Βελβεντού – Κοζάνης, ΤΚ: 50400, Ελλάδα, και τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2464031333, ως συντονιστής και πληρεξούσιος της Ένωσης μεταξύ του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών Βελβεντού Κοζάνης» «ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού» και του Spanish Association of Kaki. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ευθύμιος Μπαλάνης, email: asepop@asepop.gr.
 2. Αντικείμενο Του Διαγωνισμού: Η επιλογή Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Πρότασης Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων της ΕΕ στην εσωτερική αγορά (Γερμανία και Ισπανία), στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 3. Προϋπολογισμός Έργου: 2.080.956,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Γερμανία και Ισπανία
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση / κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).
 6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 8. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.
 9. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών Βελβεντού Κοζάνης» «ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού», ο οποίος εδρεύει στο 1 ο χλμ Βελβεντού – Κοζάνης, ΤΚ: 50400, Ελλάδα και από το email: asepop@asepop.gr με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Ευθύμιο Μπαλάνη, από τις 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις μικρής κλίμακας στους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίες θα κοινοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής των Προσφορών.
 10. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών Βελβεντού Κοζάνης» «ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού», στο 1 ο χλμ Βελβεντού – Κοζάνης, ΤΚ: 50400, Ελλάδα, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στις 12:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα.
 11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 π.μ. (ώρα Ελλάδος) στην έδρα του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών Βελβεντού Κοζάνης» «ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού».
 12. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 13. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 14. Γλώσσα του Διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών: Το τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα, και οι προσφορές κατατίθενται αποκλειστικά στα Αγγλικά.
 15. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
26 Μάι 2021

Αναζήτηση Προσωπικού

Ο αγροτικός συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ προτίθεται να απασχολήσει εποχικό προσωπικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στα γραφεία του συνεταιρισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(07:00-15:00) είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση: asepop@asepop.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ

05 Ιούλ 2019

Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού συστήνει το Κλαρίσιο ροδάκινο στην Ε.Ε., για να γίνει το πρώτο ΕΠΙΠ της Ελλάδας

Σπουδαία νέα για τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, που με την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ονομασία «Κλαρίσιο Ροδάκινο», προχωρά στο αντίστοιχο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αναγνωριστεί ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Το Κλαρίσιο Ροδάκινο θα είναι το πρώτο ΕΠΙΠ για την ονομασία του οποίου η Ελλάδα καταθέτει αίτηση αναγνώρισης και αυτό γεμίζει τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού χαρά και υπερηφάνεια.

Η ονομασία «Κλαρίσιο Ροδάκινο» χρησιμοποιείται στον προφορικό λόγο από παραγωγούς και διακινητές στις μακεδονικές δενδροκομικές περιοχές, για να ξεχωρίζουν τα ροδάκινα που τυποποιούνται και συσκευάζονται κατευθείαν από το κλαδί στην τελική τους συσκευασία στο κτήμα, από τα ροδάκινα που συσκευάζονται και τυποποιούνται με μεγάλα μέσα σε συσκευαστήρια.

Οι παραγωγοί του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού επιμένουν… παραδοσιακά, γι’ αυτό και τα ροδάκινά τους έχουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά που στους καταναλωτές θυμίζουν τα ροδάκινα 3-4 δεκαετιών πριν, που δεν περνούσαν από διαλογητήρια.

Με την έγκριση της ονομασίας από την Ε.Ε., το Κλαρίσιο Ροδάκινο του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού θα είναι επιτέλους… όνομα και πράγμα!

06 Ιούν 2019
Taste FRUITful LIFE στη Νορβηγία με τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού 600x400

Το πρόγραμμα Taste FRUITful LIFE ταξιδεύει στη Νορβηγία με επικεφαλής τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Στις 28/05/2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Taste FRUITful LIFE» στο Όσλο στη Νορβηγία, δεύτερο σταθμό του ταξιδιού του στις χώρες της Ευρώπης, με τον κο Μπαλάνη Ευθύμιο, να εκπροσωπεί στη συνέντευξη τις δύο οργανώσεις παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στα πλαίσια της νέας γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, το πρόγραμμα συστήνει και προωθεί στο κοινό της Νορβηγίας τα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας ροδάκινα, κεράσια, μήλα και νεκταρίνια της Ευρώπης, με στόχο την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών του κόσμου και την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι κυρίες Νίκη Καμπά και Μαρία Γαλανοπούλου, επίσημοι εκπρόσωποι των ελληνικών αρχών στη Νορβηγία, ο κ. Πολύδωρος Ξενικάκης, Εμπορικός Διευθυντής της GAIA EPICHEIREIN S.A. και η δημοφιλής Νορβηγίδα food blogger Det søte liv – κα Kristine Ilstad, που ετοίμασε νόστιμες συνταγές με φρούτα για τους συμμετέχοντες.

Μάθετε περισσότερα εδώ:
https://www.tastefruitfullife.com/taste-fruitful-life-in-norway-2019/

06 Ιούν 2019
Taste FRUITful LIFE στη Σερβία με τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Το πρόγραμμα Taste FRUITful LIFE ταξιδεύει στη Σερβία με επικεφαλής τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Η πρώτη εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Taste FRUITful LIFE» ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 23/05/2019 στο Βελιγράδι στη Σερβία, με τον κο Μπαλάνη Ευθύμιο, να εκπροσωπεί στη συνέντευξη τις δύο οργανώσεις παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στα πλαίσια της νέας γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, το πρόγραμμα συστήνει και προωθεί στο κοινό της Σερβίας τα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας ροδάκινα, κεράσια, μήλα και νεκταρίνια της Ευρώπης, με στόχο την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών του κόσμου και την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κ. Λάμπης Κουναλάκης, επίσημος εκπρόσωπος των ελληνικών αρχών στη Σερβία, ο κ. Γιώργος Κορμεντζάς, Γενικός Διευθυντής της GAIA EPICHEIREIN S.A. και η δημοφιλής Σέρβα food blogger Vitki Gurman – κα Maja Petrović, που ετοίμασε νόστιμες συνταγές με φρούτα για τους συμμετέχοντες.

Μάθετε περισσότερα εδώ:
https://www.tastefruitfullife.com/taste-fruitful-life-in-serbia/

21 Δεκ 2018

Νέες ποικιλίες ροδάκινου & νεκταρινιού βάζει στη φαρέτρα του ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης της FRUIT ATTRACTION, υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ και της Εταιρείας VIVEROS PROVEDO S.A., για την προμήθεια 4 νέων ποικιλιών ροδάκινου και 6 ποικιλιών νεκταρινιού, οι οποίες είναι δημιουργία της Εταιρείας VIVEROS PROVEDO S.A., που διατηρεί τα εμπορικά δικαιώματα στις ποικιλίες αυτές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

20 Δεκ 2018
VELVITA_600x400

Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων στη Νορβηγία και τη Σερβία»

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών (Κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της υποβολής της δράσης) η οποία αποτελείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας και Πωλήσεων Οπωροκηπευτικών Προϊόντων ΑΣΕΠΟΠ (ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ), Απόφαση αριθ. 2417 / 15-10-2014 και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ραχών Πιερίας “ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”, Απόφαση αριθ. 15123 / 03-11-2014,  με Επικεφαλής Εταίρο τον ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. με έδρα το 1o χλμ Βελβεντού – Κοζάνη, Τ.Κ. 50 400 και με υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Μπαλάνη Ευθύμιο.
 2. Προϋπολογισμός Έργου: o προϋπολογισμός του έργου που προκηρύσσεται ανέρχεται σε 1.148.683,60 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην  έδρα του  Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις  χώρες υλοποίησης των ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). Θα  πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

2014/1144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)

2015/1831 της Επιτροπής και του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής.

 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η

Διακήρυξη.

 1. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.
 3. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: τα γραφεία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, ο  οποίος εδρεύει στο 1o   χλμ  Βελβεντού –  Κοζάνη, ΤΚ 50400, email:  asepop@koz.forthnet.gr και Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Μπαλάνη Ευθύμιο. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και β) Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, ο οποίος εδρεύει στο 1o  χλμ Βελβεντού – Κοζάνη, Τ.Κ.

50 400, Τηλ: 24640 31333 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:30 το μεσημέρι.

 1. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: ημέρα Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στα γραφεία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, ο οποίος εδρεύει στο 1o χλμ Βελβεντού – Κοζάνη, Τ.Κ. 50 400.
 2. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
 3. Νομική Μορφή Αναδόχου: Ο ανάδοχος μπορεί είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση / κοινοπραξία αυτών όπως ορίζεται μέσα στη  διακήρυξη.
 4. Κατ’  ελάχιστον  πληροφοριακά  στοιχεία και  διατυπώσεις  σχετικά με την  κατάσταση του κάθε υποψηφίου μπορούν θα απαιτηθούν κατά την αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη.
 5. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 2 μήνες.
 6. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 7. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.
 8. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
 9. Η  παραλαβή  της Διακήρυξης  διατίθεται  στους ενδιαφερόμενους  από τα γραφεία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, ο οποίος εδρεύει στο 1ο χλμ Βελβεντού – Κοζάνη, ΤΚ 50400 έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομικών Προσώπων:

Για τον ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε

ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

06 Δεκ 2018
Έκθεση Foodex Saudi

Συμμετοχή ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού στην Έκθεση Foodex Saudi στην Τζέντα

Το μεγάλο λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τα καλύτερα φρούτα της Ευρώπης! Το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα «FRUITOP – Top Quality European Fruits From Greece» με επικεφαλής τον ΑΣΕΠΟΠ, ήταν και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην έκθεση Foodex Saudi στην Τζέντα. Η εξαιρετική γεύση και η σταθερή ποιότητα των φρούτων μας αποδείχτηκαν για άλλη μια φορά το καλύτερο διαβατήριο για την ανάπτυξή τους στη μεγάλη και απαιτητική αγορά της Σαουδικής Αραβίας!

Τα καλύτερα ευρωπαϊκά φρούτα, τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, ταξίδεψαν στην στη Σαουδική Αραβία στα μέσα Νοεμβρίου 2018 και βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διακινητών της ανερχόμενης αραβικής αγοράς. Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ως επικεφαλής εταίρος του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος με τίτλο “FruiTop – Top Quality European Fruits From Greece”, στο οποίο συμμετέχουν και οι Α.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ, Α.Σ. ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, Α.Σ. “ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΣΥμΒΟΛΟ” KAI Α.Σ. ΝΕΣΤΟΣ, έλαβε μέρος στην διεθνή έκθεση FOODEX SAUDI που πραγματοποιήθηκε στις 12-15 Νοεμβρίου στην πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Έκθεση Foodex Saudi

Οι ξένοι διακινητές και επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα εξαιρετικά και σταθερά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που εκπροσωπούν οι οργανώσεις παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα FRUITOP, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για την επιτυχημένη είσοδο τους σε μια εθνική αγορά που αρχίζει να αναζητά εναλλακτικές, αλλά σταθερές σε ποιότητα, καταναλωτικές επιλογές.

Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες της έκθεσης, που στάθηκαν χρήσιμες για τα στελέχη της ελληνικής αποστολής, ήταν η ξενάγηση στην Κεντρική Λαχαναγορά της Τζέντα, προκειμένου να αποκτήσουν από πρώτο χέρι εικόνα για τη διαχείριση και τα ζητήματα της μετασυλλεκτικής φάσης των νωπών φρούτων στη Σαουδική Αραβία.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια παραμονής στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση τύπου σε αίθουσα του ξενοδοχείου Radisson Blu με συμμετοχή τοπικών δημοσιογράφων και εκπροσώπων των μεγαλύτερων εισαγωγικών εταιρειών στην Αραβική Χερσόνησο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση του κλάδου των ελληνικών φρούτων και λαχανικών και ενημέρωση για τα προϊόντα και τον τρόπο λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ δόθηκαν και απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την πιστοποίηση των προϊόντων.

Έκθεση Foodex Saudi 6