Καλείσαι, ως μέλος του Συνεταιρισμού μας, την 24-05-2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00μ.μ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού, σε Επαναληπτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20,21,22 και 23 του ισχύοντος  καταστατικού

«ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα 1/01/2023 μέχρι 31/12/2023, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού και της  επ’ αυτού Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1/01/2023 μέχρι 31/12/2023 και απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/01/2023 μέχρι 31/12/2023.

ΘΕΜΑ2ο:Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση  από την 1η/01/2024 μέχρι 31/12/2024 και καθορισμός αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 3ο:Ενημέρωση για την πορεία του Α.Σ.

Θέμα 4ο :Αποτελέσματα Διαχειρίσεων χρήσης 2024

Θέμα 5ο: Λήψης απόφασης αγοράς καταστήματος στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης – Σύσταση εταιρείας ως τρόπος μεταβολής του μισθωτή

Θέμα 6ο: Έγκριση απόφασης απόκτησης μετοχών στην εξαγωγική εταιρεία της ΕΘΕΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Διάφορες ανακοινώσεις – θέματα