ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ταχ. Δ/νση 1Ο ΧΛΜ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΚ 50400

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

Τηλ.  2464031333

Fax.   2464031924

e-mail  : asepop@koz.forthnet.gr

Ημερομηνία: 08/12/2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

O ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: « ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»  για το υποέργο  2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Συνοπτικά η προμήθεια έχει ως εξής:

  1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
  2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (INVERTERS)
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  4. ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΣΤΕΓΗΣ
  5. ΙΣΧΥΣ : 499,95 KW

 

Για τις αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, είτε στη διεύθυνση του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 1Ο ΧΛΜ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΚ 50400 ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση asepop@koz.forthnet.gr, για όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, έως την Δευτέρα 18/01/2021, Ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ