Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων στη Νορβηγία και τη Σερβία»

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών (Κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της υποβολής της δράσης) η οποία αποτελείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας και Πωλήσεων Οπωροκηπευτικών Προϊόντων ΑΣΕΠΟΠ (ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ), Απόφαση αριθ. 2417 / 15-10-2014 και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ραχών Πιερίας “ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”, Απόφαση αριθ. 15123 / 03-11-2014,  με Επικεφαλής Εταίρο τον ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. με έδρα το 1o χλμ Βελβεντού – Κοζάνη, Τ.Κ. 50 400 και με υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Μπαλάνη Ευθύμιο.
 2. Προϋπολογισμός Έργου: o προϋπολογισμός του έργου που προκηρύσσεται ανέρχεται σε 1.148.683,60 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην  έδρα του  Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις  χώρες υλοποίησης των ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). Θα  πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

2014/1144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)

2015/1831 της Επιτροπής και του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής.

 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η

Διακήρυξη.

 1. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.
 3. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: τα γραφεία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, ο  οποίος εδρεύει στο 1o   χλμ  Βελβεντού –  Κοζάνη, ΤΚ 50400, email:  asepop@koz.forthnet.gr και Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Μπαλάνη Ευθύμιο. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και β) Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, ο οποίος εδρεύει στο 1o  χλμ Βελβεντού – Κοζάνη, Τ.Κ.

50 400, Τηλ: 24640 31333 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:30 το μεσημέρι.

 1. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: ημέρα Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στα γραφεία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, ο οποίος εδρεύει στο 1o χλμ Βελβεντού – Κοζάνη, Τ.Κ. 50 400.
 2. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
 3. Νομική Μορφή Αναδόχου: Ο ανάδοχος μπορεί είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση / κοινοπραξία αυτών όπως ορίζεται μέσα στη  διακήρυξη.
 4. Κατ’  ελάχιστον  πληροφοριακά  στοιχεία και  διατυπώσεις  σχετικά με την  κατάσταση του κάθε υποψηφίου μπορούν θα απαιτηθούν κατά την αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη.
 5. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 2 μήνες.
 6. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 7. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.
 8. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
 9. Η  παραλαβή  της Διακήρυξης  διατίθεται  στους ενδιαφερόμενους  από τα γραφεία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε, ο οποίος εδρεύει στο 1ο χλμ Βελβεντού – Κοζάνη, ΤΚ 50400 έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομικών Προσώπων:

Για τον ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε

ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ